Pedagogik

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar, och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

LPFÖ – 18

På Keruben bedrivs en traditionell förskoleverksamhet där pedagogernas kunskaper och intressen tillvaratas i stor utsträckning. Vi arbetar i enlighet med riktlinjerna i förskolans läroplan (se Lpfö18).

Social kompetens
Stor kraft läggs på att ”ge” barnen social kompetens. Några av våra gemensamma grundläggande värderingar är människors lika värde, respekten för varandra, visad hänsyn och ansvaret för sitt eget handlande.
Pedagogerna är goda förebilder som hjälper barnen med verktyg för hur de kan hantera olika situationer och lära sig samspela med andra barn och vuxna. Vår strävan är att alla barn ska få en trygg och kärleksfull omsorg för att i framtiden kunna fungera i ett sunt samhälle, där varje individ är viktig och behövs.

Förskolan vill med denna grundsyn, i samarbete mellan pedagoger och föräldrar och inom givna ramar för verksamheten ge barnen bästa möjliga förskoletid.

2012-09-28_13-53-50_601Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och därmed få möjlighet att påverka sin situation. // Lpfö-18

Mycket utomhus
Kerubens verksamhet bedrivs i så stor utsträckning som möjligt utomhus och allra helst i naturen utan färdigställt lekmaterial. Att barnen får klättra, balansera, hoppa, springa osv. i en miljö med skiftande underlag utvecklar både kreativitet, motorik och koordination. Detta i sin tur är till hjälp för framtida skriv- och matematikinlärning. 

Förskolans ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. // Lpfö-18